Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : 
Batı Özel Göz Sağlığı Ve Lazer Merkezi Medikal Gereçler Ticaret Ve
Sanayi Anonim Şirketi (Bundan sonra Batıgöz olarak anılacaktır.)

Hizmet Adresi
 : Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak No: 9 
Çankaya/İzmir

Web Sitesi
 : www.batigoz.com

Telefon
 : 444 23 24

Kep Adresi
 : [email protected] 


Kişisel verilerin korunması, veri sorumlusu olarak şirketimiz için hassas ve önemli bir konudur. Kişisel Verilerinizin 6698 Sayılı Kanun, Ulusal ve Uluslararası mevzuat çerçevesinde işlenmesine özen ve önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlanması için kanunun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmektedir.Batıgöz olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz
 • Çalışan Adaylarımızı,
 • Stajyerlerimizi,
 • Çalışanlarımızı,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımızı,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanlarını,
 • Ziyaretçilerimizi,
 • Tedarikçilerimizin Çalışanlarını,
 • Tedarikçilerimizin Yetkililerini,
 • Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
Aydınlatma Metninin Kapsamı
İşbu Aydınlatma Metni;
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerini ve Hukuki Sebeplerini,
 2. Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenen Kişisel Verileri
 3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığını,
 4. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirleri,
 5. Kişisel Verilerin Aktarımı,
 6. Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve İmha Yöntemlerini,
 7. İlgili Kişilerin Haklarını içermektedir.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kanunun amacını düzenleyen 1. Madde ile kanunun kapsamını du¨zenleyen 2. Maddde’ye uygun olarak, Kis¸isel Veriler; her tu¨rlu¨ so¨zlu¨, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yo¨ntemlerle, şirketimiz internet sitesi, politikada yer verilen amac¸ların gerc¸ekles¸tirilmesi amacıyla mevzuat, so¨zles¸me, talep ve istegˆe dayalı hukuki sebepler c¸erc¸evesinde yasadan dogˆan sorumlulukları eksiksiz ve dogˆru bir s¸ekilde yerine getirilebilmesi ic¸in toplanır ve şirketimiz veya şirketimiz tarafından go¨revlendirilen veri is¸leyenler tarafından is¸lenir.Batıgöz, kişisel verileri 6698 sayılı KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak web siteleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri (örn: biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları , Headhunter hizmeti sağlayan taraflar, üçüncü taraflar (örn: KKB ve Findeks), ziyaretçi kayıt işlemleri, idari ve ticari faaliyetlere ilişkin alınan belgeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanmaktadır.
 1. Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenen Kişisel Veriler


 • Çalışan Adaylarımız,
 • Stajyerlerimiz,
 • Çalışanlarımız,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanların,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Tedarikçilerimizin Çalışanların,
 • Tedarikçilerimizin Yetkililerin,
 • Yönetim Kurulu Üyelerin, Hissedarlarımız 1. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı 1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

Batıgöz olarak kişisel verilerinizin işlenme süreçlerinde 6698 sayılı kanun, ilgili mevzuatlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde belirlenen idari ve teknik tedbirleri almaya azami derece önem göstermekteyiz.Batıgöz, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak şirket içi yada dışından oluşabilecek risklere karşı kişisel verilere yetkisiz erişimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemektedir. Batıgöz, kişisel verileri işlerken aşağıda tanımlı idari ve teknik tedbirleri almaktadır.İdari Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:
 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama, İmha, vb.)
 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu - Veri İşleyen arasında)
 • Gizlilik Taahhütnameleri
 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim
Teknik Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:
 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Kaybı
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarı
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
Batıgöz olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda yukarıda belirtilen idari ve teknik tedbirleri alarak veri güvenliğini sağlıyoruz. Yukarıda sayılan idari ve teknik tedbirler alınmasına rağmen serverlarımıza yapılması muhtemel saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Batıgöz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
 1. Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel Verileriniz, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yu¨ru¨tu¨lmesi, şirketimizin ve is¸ ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, şirketimiz kurumsal isleyişinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla; şirketimiz tarafından sunulan u¨ru¨n ve hizmetlerin müşterilerimizin talep, ihtiyaç¸ ve isteklerinize göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri gu¨venligˆinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde olus¸an hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.
Kişisel Verileriniz; hissedarlarımıza, is¸ ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yu¨ku¨mlu¨lu¨klerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve Batıgöz arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:
 • Hukuk Büroları Gibi Yasal Merciler ve Yasal Amaçlı Faaliyetlerde Destek Alınan Kurumlar,
 • Koordinasyon, İs¸ Birliği ve Verimliliğin Sağlanması Amacıyla Batıgöz Bünyesindeki İs¸ Birimleri,
 • Finansal İşlemlerin Gerçekleşmesine Olanak Sağlayacak Bankalar,
 • I·s¸ Kazası Durumunda Sağlık Kuruluşları veya Hastaneler,
 • Kapasite Raporu İçin İlgili Kurumlar,
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişiler
 • İş Ortaklarımız
 • Topluluk Şirketlerimiz
 • Herkese Açık, İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar
 • Hissedarlarımız
 • Tedarikçilerimiz

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemleri
Kişisel verilerinizin saklama süresine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:? Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmiş ise söz konusu veri en az belirlenen süre kadar.? Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmemişse, veri işleme faaliyeti için belirlemiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kanunun İlkelerini gözetmek suretiyle belirlenen süre kadar.Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen süreler sonunda silme ve yok etme yöntemleri kullanılarak imha edilmektedir.
 1. İlgili Kişilerin Hakları
6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zaman tarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 • Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığınım Öğrenme,
 • Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı U¨c¸u¨ncu¨ Kişileri Bilme,
 • Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış¸ İşlenmiş¸ Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,
 • Kanun’un 7 Nci Maddesinde O¨ngo¨ru¨len S¸artlar C¸erc¸evesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı U¨c¸u¨ncu¨ Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
 • Kis¸isel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme
Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kis¸isel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak ilgili tesise şahsen yada Noter Kanalı ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected]. üzeriden iletebilirsiniz. S¸irketimiz bas¸vuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteligˆine go¨re en kısa su¨rede ve her halükarda en gec¸ otuz gu¨n ic¸inde u¨cretsiz olarak sonuc¸landırır. Ancak so¨z konusu is¸lemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ha^linde, Kurulca belirlenen tarifedeki u¨cret alınabilir.

SAYGILARIMIZLA,

BATI ÖZEL GÖZ SAĞLIĞI VE LAZER MERKEZİ MEDİKAL GEREÇLER TİCARET VESANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x
Əlaqə Forması COVİD-19 Tədbirləri